Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TTA240ED. Gas R407C

14.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TTA200ED. Gas R407C

13.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TTA180ED. Gas R407C

12.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TTA150ED. Gas R407C

11.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TTA120ED. Gas R407C

10.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TTA100ED. Gas R407C

9.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TTA075ED. Gas R407C

8.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TWE240ED. Gas R407C

7.00

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Máy lạnh Trane. TWE210ED. Gas R407C

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Máy lạnh Trane. TWE

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE210CD/ED

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Điều hòa Trane Model: TWE180CD/ED

123,232.00

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Điều hòa Trane Model: TWE160CD/ED

123,232.00

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Điều hòa Trane. Model: TWE120CD/ED

1,214,545.00