Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TWE240ED. Gas R407C

7.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TWE210ED. Gas R407C

6.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TWE180ED. Gas R407C

5.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TWE160ED. Gas R407C

4.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TWE120ED. Gas R407C

3.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TTH100ED. Gas R407C

2.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. Model TTH075ED. Gas R407C

1.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane.TTH210BD/TTA200RD

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Máy lạnh Trane. TWE210ED. Gas R407C

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Máy lạnh Trane. TWE

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE210CD/ED

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE180CD/ED

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE160CD/ED

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE120CD/ED