Điều khoản và điều kiện mua bán phụ tùng Trane chính hãng

trane

“Công ty” là Công ty TNHH Dịch Vụ Trane Việt Nam – thuộc tập đoàn Ingersoll-Rand Singapore Enterprises Pte. Ltd. Trụ sở điều hòa Trane tại Việt Nam

1. Chấp nhận. Các điều khoản và điều kiện này là một phần không thể thiếu trong Thư chào giá của Công ty và hình thành cơ sở của bất kỳ thỏa thuận nào (“Thỏa thuận”) từ đề nghị của Công ty (“Bản Đề nghị”) về bán thiết bị được mô tả và bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào (“Th iết bị”). Bản Đề nghị phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bên nhận Thư chào giá này hoặc một đại lý được ủy quyền (“Khách hàng”) giao cho Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập Bản Đề nghị. Nếu Khách hàng chấp nhận Bản Đề nghị bằng cách đặt hàng, mà không bổ sung thêm bất kỳ điều khoản và điều kiện bán hàng hoặc bất kỳ sửa đổi nào khác, thì đơn đặt hàng của Khách hàng sẽ được coi là lời chấp nhận đề nghị dựa theo các điều khoản và điều kiện của Công ty. Nếu đơn đặt hàng của Khách hàng được điều chỉnh một cách rõ ràng sau khi Công ty chấp nhận hoặc đồng ý với các điều khoản và / hoặc điều kiện khác với điều khoản và / hoặc điều kiện được thể hiện ở đây, thì Công ty sẽ trả lại đơn đặt hàng đó kèm theo các điều khoản và điều kiện của Công ty xem như là thông báo phản đối của Công ty về các điều khoản của Khách hàng và là thư chào giá cạnh tranh của Công ty về cung cấp Thiết bị theo Bản Đề nghị và các điều khoản và điều kiện của Công ty. Nếu Khách hàng không từ chối hoặc phản đối bằng văn bản cho Công ty trong vòng 10 ngày, thì thư chào giá cạnh tranh của Công ty sẽ được coi là được chấp nhận. Việc Khách hàng chấp nhận Thiết bị trong mọi trường hợp sẽ là sự chấp nhận của Khách hàng về các điều khoản và điều kiện của Công ty. Thỏa thuận này phải được Công ty phê duyệt tín dụng. Khi không phê duyệt tín dụng, Công ty có thể trì hoãn hoặc tạm ngưng thực hiện hoặc, tùy theo lựa chọn của mình, Công ty có thể thương lượng lại giá và / hoặc điều khoản và điều kiện với Khách hàng. Nếu Công ty và Khách hàng không thể đồng ý về các sửa đổi như vậy, Thỏa thuận này sẽ bị hủy mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Công ty sẽ tuân thủ các luật và quy định hiện hành vì chúng có thể áp dụng cho việc sản xuất Thiết bị. Việc tuân thủ mọi luật hoặc quy định của chính quyền địa phương liên quan đến địa điểm, việc sử dụng hoặc vận hành Thiết bị hoặc việc sử dụng thiết bị cùng với các thiết bị khác sẽ là trách nhiệm duy nhất của Khách hàng.
2. Chuyển giao Quyền sở hữu & Rủi ro thua lỗ. Bất kể các điều khoản nào như “FCA”, “FOB”, “CIF” hoặc “C & P” được sử dụng trong bất kỳ đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc tài liệu nào (bao gồm cả Bản Đề nghị này) liên quan đến việc bán Thiết bị của Công ty: (1) Trên tất cả các giao dịch liên quan đến vận chuyển qua hải phận quốc tế, Công ty sẽ giữ lại quyền sở hữu Thiết bị cho đến khi lô hàng đầu tiên tiến vào hải phận quốc tế, tại đó quyền sở hữu được chuyển giao cho Khách hàng; (2) Nếu vận chuyển bằng đường hàng không, quyền sở hữu Thiết bị sẽ được Công ty giữ lại cho đến khi lô hàng Thiết bị đầu tiên tiến vào không gian quốc tế, tại đó quyền sở hữu được chuyển giao cho Khách hàng. Việc phân bổ rủi ro vận chuyển giữa các bên sẽ được điều chỉnh bởi Incoterms 2010 được quy định trong đơn đặt hàng được chấp nhận cuối cùng của Khách hàng.
3. Chuyển nhượng. Các bên không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao hợp đồng này nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. Tuy nhiên, Công ty sẽ được phép chuyển nhượng hoặc chuyển giao mà không cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của Khách hàng, Công ty có quyền nhận tất cả hoặc bất kỳ phần nào của khoản thanh toán đến hạn từ Khách hàng theo hợp đồng này.
4. Giá cả và Thuế. Sau khi Khách hàng chấp nhận mà không bổ sung bất kỳ điều khoản và điều kiện bán hàng hoặc bất kỳ sửa đổi nào khác, giá được nêu rõ là giá chắc chắn không thay đổi với điều kiện là nhà máy của Công ty phải nhận được thông báo ngưng sản xuất và giao hàng ngay lập tức không quá 3 tháng kể từ khi chấp nhận đơn đặt hàng. Nếu việc thông báo ngưng như vậy được nhận trễ hơn 3 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn đặt hàng, thì giá sẽ được tăng thêm 1% (không gộp) 1 tháng một lần (hoặc một phần) vượt quá thời hạn giá công ty 3 tháng tính đến ngày nhận được thông báo ngưng như vậy. Nếu không nhận thông báo ngưng trong vòng 6 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn đặt hàng, giá có thể được đàm phán lại hoặc tùy theo lựa chọn của Công ty, đơn đặt hàng có thể sẽ bị hủy. Mọi sự chậm trễ khi vận chuyển do hành động của Khách hàng sẽ chịu mức giá tăng lên tương đương với tỷ lệ tăng trong giá niêm yết trong thời chậm trễ hoãn đó và Công ty có thể tính phí lưu kho phát sinh cho Khách hàng. Trong mọi trường hợp, giá sẽ không giảm. Giá của Thiết bị không bao gồm bất kỳ tài sản, giấy phép, đặc quyền, lượng hàng bán được, sử dụng, thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, tổng doanh thu hay các loại thuế hoặc ấn định nào khác, dù là hiện tại hay tương lai, tại địa phương, trong nước, liên bang hay nước ngoài. Các khoản đó đó sẽ được tính thành từng khoản riêng cho Khách hàng, Khách hàng sẽ thanh toán nhanh chóng cho Công ty. Công ty sẽ chấp nhận tài liệu miễn thuế hợp lệ cho Khách hàng, nếu có. Nếu cơ quan thuế nhà nước liên quan không công nhận giấy chứng nhận miễn thuế đó, Khách hàng đồng ý hoàn trả kịp thời cho Công ty bất kỳ khoản thuế nào được bao gồm trong giấy chứng nhận miễn thuế mà Công ty phải trả. Tất cả giá đều bao gồm đóng gói theo quy trình tiêu chuẩn của Công ty. Chi phí cho bao bì đặc biệt, đóng gói hoặc đóng kiện do Khách hàng chịu. Giá không bao gồm chi phí vận chuyển hàng hóa.
5. Giao hàng và chậm trễ. Ngày gửi hàng và / hoặc ngày giao hàng chỉ là ngày ước tính và không được bảo đảm và trong mọi trường hợp, ngày gửi hàng và / hoặc ngày giao hàng được hiểu theo nghĩa ‘thời gian là yếu tố cân nhắc chính trong tình huống này’. Hợp đồng để giao hàng trong hoặc tại một thời điểm nhất định sẽ không có hiệu lực trừ khi bằng văn bản, có chữ ký của một người ký được ủy quyền của Công ty. Trừ khi có các điều khoản gửi hàng khác nhau được quy định rõ ràng ở mặt trước của Bản Đề nghị của Công ty, nếu không Công ty sẽ chọn đơn vị giao nhận hàng hóa (nếu có) và đơn vị vận chuyển, lô hàng sẽ đến điểm đến được nêu, Công ty sẽ làm thủ tục thông quan cho Thiết bị để xuất và chất Thiết bị lên tàu tại cảng gửi hàng. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào do sự
chậm trễ trong thời gian giao hàng.
6. Bù trừ. Khách hàng cũng như bất kỳ công ty trực thuộc hoặc người được ủy nhiệm nào đều không có quyền yêu cầu bồi thường hoặc khấu trừ bất kỳ số tiền nào phải trả cho Công ty theo hợp đồng này hoặc thỏa thuận nào khác.
7. Thực hiện. Công ty có nghĩa vụ chỉ cung cấp Thiết bị được mô tả trong Bản Đề nghị và dữ liệu phụ (nếu dữ liệu đó được phát hành liên quan đến đơn đặt hàng này) và Công ty có thể dựa vào việc chấp nhận Bản Đề nghị và dữ liệu phụ khi chấp nhận tính phù hợp của Thiết bị cho dự án hoặc địa điểm cụ thể. Nếu Công ty và Khách hàng không thể đồng ý về giá hoặc điều khoản được sửa đổi, đơn đặt hàng có thể bị hủy mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Nếu không được nêu cụ thể trong Bản Đề nghị, việc tuân thủ các quy tắc xây dựng địa phương hoặc các luật hoặc quy định khác liên quan đến thông số kỹ thuật hoặc địa điểm, việc sử dụng hoặc vận hành Thiết bị là trách nhiệm của riêng Khách hàng. Nếu Thiết bị được đấu thầu mà không tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận này và Thiết bị bị Khách hàng từ chối, Công ty sẽ có quyền được khắc phục trong thời gian hợp lý sau khi thông báo khắc phục bằng cách thay thế hồ sơ dự thầu phù hợp cho dù thời gian thực hiện đã qua hay chưa.
8. Bất khả kháng. Nhiệm vụ thực hiện theo Thỏa thuận này của Công ty và giá Thiết bị phụ thuộc vào việc không xảy ra Sự kiện bất khả kháng. Nếu Công ty không thể thực hiện bất kỳ nghĩa vụ vật chất nào theo Thỏa thuận này do một sự kiện Bất khả kháng, thì Thỏa thuận này, tại cuộc bỏ phiếu của Công ty (i) sẽ vẫn có hiệu lực, nhưng các nghĩa vụ của Công ty sẽ bị đình chỉ cho đến khi sự kiện không thể kiểm so át đó chấm dứt hoặc (ii) sẽ được chấm dứt sau 10 ngày kể từ ngày thông báo cho Khách hàng, trong trường hợp Khách hàng sẽ thanh toán cho Công ty tất cả các phần của Công trình đã được lắp đặt cho đến ngày chấm dứt. “Sự kiện bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện Page 2 of 5 chấm dứt hoặc (ii) sẽ được chấm dứt sau 10 ngày kể từ ngày thông báo cho Khách hàng, trong trường hợp Khách hàng sẽ thanh toán cho Công ty tất cả các phần của Công trình đã được lắp đặt cho đến ngày chấm dứt. “Sự kiện bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, “Sự kiện bất khả kháng” bao gồm: thiên tai; hành vi khủng bố, chiến tranh hoặc kẻ thù quốc gia; lũ lụt; động đất; lốc xoáy; bão táp; hỏa hoạn; bất tuân dân sự; bùng nổ đại dịch; bạo loạn; tranh chấp lao động; thiếu hụt nguyên vật liệu hoặc lao động; phá hoại; hạn chế theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan công quyền (dù hợp lệ hay không hợp lệ); và hành động hoặc không hành động hoặc không xin được hay gia hạn các giấy phép, chứng nhận hoặc phê duyệt của chính phủ nếu không phải do Công ty gây ra; và các yêu cầu của bất kỳ chính phủ hiện hành nào dưới bất kỳ hình thức nào chuyển hướng nguyên vật liệu hoặc thành phẩm đến lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp của chính phủ.
9. Bảo hành và trách nhiệm pháp lý. Công ty bảo hành cho Thiết bị do Công ty sản xuất trong khoảng thời gian ít hơn 12 tháng kể từ ngày khởi động lần đầu hoặc 18 tháng kể từ ngày gửi hàng, tùy theo thời gian nào ít hơn, chống đối với khiếm khuyết về nguyên vật liệu và sản xuất và có khả năng và xếp hạng được nêu trong danh mục và bản tin của Công ty (“Bảo hành”). Các trường hợp không được Bảo hành bao gồm hư hỏng hoặc khiếm khuyết phát sinh từ: hao mòn; ăn mòn, xói mòn, suy giảm; sửa đổi Thiết bị do người khác; sửa chữa hoặc sửa đổi bởi một bên khác ngoài Công ty có ảnh hưởng bất lợi đến tính ổn định hoặc độ chắc chắn của Thiết bị; phá hoại; cẩu thả; tai nạn; thời tiết bất lợi hoặc điều kiện môi trường; lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách; cài đặt không đúng cách; vận hành bởi một bên khác ngoài Công ty; căng thẳng bất thường về vật lý hoặc điện hoặc cơ học; hoạt động với bất kỳ phụ kiện, thiết bị hoặc bộ phận nào không được Công ty phê duyệt cụ thể; chất làm lạnh không phải do Công ty cung cấp; và / hoặc không bảo dưỡng thích hợp theo khuyến nghị của Công ty. Công ty không có nghĩa vụ thanh toán chi phí nếu chất làm lạnh bị mất hoặc sản phẩm bị mất. Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Công ty theo Bảo hành này được giới hạn đối với lắp đặt các thiết bị hoặc bộ phận thay thế, tùy theo lựa chọn của nó, nhà máy hoặc kho theo FCA (Incoterms 2010) tại điểm gửi hàng do Công ty chỉ định, được phép vận chuyển hàng hóa đến vị trí kho của đại lý bảo hành của Công ty, đối với tất cả Thiết bị do Công ty sản xuất mà không hợp quy (đã được Khách hàng trả lại cho Công ty. Hàng trả lại phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty và phải chịu phí lưu kho khi áp dụng. Thiết bị, nguyên vật liệu và / hoặc các bộ phận không do Công ty sản xuất không được Công ty bảo hành và CÔNG TY KHÔNG CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, BẢO HÀNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI VIỆC PHÒNG NGỪA NẤM, MỐC, VI KHUẨN, TĂNG TRƯỞNG VI SINH, HOẶC BẤT KỲ CHẤT GÂY NHIỄM BẨN NÀO KHÁC. Công ty không có trách nhiệm bảo hành cho đến khi toàn bộ đơn đặt hàng của Khách hàng đã được thanh toán đầy đủ và trách nhiệm pháp lý của Công ty theo Bảo hành này sẽ bị giới hạn đối với giá mua của Thiết bị bị lỗi. Có thể bảo hành bổ sung nếu thanh toán phụ phí và phải được lập thành văn bản và được sự đồng ý của người ký được ủy quyền của Công ty. Các điều khoản và điều kiện bổ sung của bảo hành được áp dụng cho thiết bị làm lạnh. NẾU ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CỦA CÔNG TY KHÔNG QUY ĐỊNH RÕ TRONG ĐÂY, THÌ CÔNG TY KHÔNG THỰC HIỆN BẢO HÀNH, VÀ QUA THỎA THUẬN NÀY TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, THIẾT BỊ HOẶC DỊCH VỤ CỦA MÌNH, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM HÀNH VỀ MẪU MÃ THIẾT KẾ, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HOẶC MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT CỤ THỂ MỤC ĐÍCH, HOẶC CÁC TÍNH CHẤT KHÁC ĐÃ ĐƯỢC VIỆN DẪN LÀ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH. Công ty phải thực hiện tất cả các dịch vụ theo Bảo hành (“Dịch vụ”) theo các tiêu chuẩn ngành thường áp dụng trong khu vực trong các trường hợp tương tự khi Công ty thực hiện Dịch vụ. Công ty có thể từ chối thực hiện khi điều kiện làm việc có thể gây nguy hiểm cho tài sản hoặc có thể gây rủi ro cho người. Trừ khi Khách hàng và Công ty có thỏa thuận khác, với chi phí do Khách hàng chịu và trước khi Dịch vụ bắt đầu, Khách hàng sẽ cung cấp nền tảng truy cập, lối đi cần thiết để thực hiện Dịch vụ một cách an toàn theo các quy định an toàn công nghiệp địa phương. Khách hàng cho phép Công ty sử dụng đường dây điện thoại hoặc cơ sở hạ tầng mạng của Khách hàng để kết nối với các hệ thống, điều khiển, và / hoặc thiết bị do Công ty cung cấp hoặc lắp đặt và để cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng hoặc hợp đồng với Khách hàng, bao gồm dịch vụ sửa chữa và chẩn đoán từ xa. Khách hàng thừa nhận rằng Công ty không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tác động bất lợi nào đối với truyền thông thông tin và cơ sở hạ tầng mạng của Khách hàng. Công ty có thể chọn cài đặt / gắn kết với thiết bị của Khách hàng hoặc cung cấp thiết bị di động (phần cứng và / hoặc phần mềm) để thực hiện các quy trình điều khiển hoặc chẩn đoán. Các thiết bị như vậy sẽ vẫn là tài sản sở hữu cá nhân của Công ty và trong mọi trường hợp cũng sẽ trở thành v ật cố định tại địa điểm của Khách hàng. Khách hàng không được hưởng bất kỳ quyền lợi, quyền sở hữu hoặc phần vốn nào trong bất kỳ phần cứng, phầ n mềm, quy trình và quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác đối với các thiết bị được sử dụng cùng với Dịch vụ trên thiết bị của Khách hàng. Công ty có thể loại bỏ các thiết bị đó tùy theo quyết định của mình.
10. Nghĩa vụ của Khách hàng. Khách hàng phải: – (a) cung cấp cho Công ty nguồn nước và điện để thực hiện các Dịch vụ và quyền truy cập / tiếp cận hợp lý và an toàn đối với Thiết bị và các khu vực mà Công ty cần làm việc; (b) hoàn trả cho Công ty chi phí dịch vụ, sửa chữa và / hoặc thay thế do Công ty thực hiện ngoài Dịch vụ hoặc các hoạt động khác không được nêu trong Thỏa thuận này và các khoản hoàn trả đó sẽ được áp dụng ở mức giá hiện hành, làm thêm giờ hoặc ngày lễ áp dụng cho lao động và giá cả nguyên vật liệu và tùy theo lựa chọn của Công ty, có thể phải tuân thủ một thỏa thuận riêng bằng văn bản trước khi thực hiện công việc đó; và (c) nếu có, trừ khi việc xử lý nước được bao gồm rõ ràng trong Dịch vụ, nếu không phải cung cấp xử lý nước làm mát tháp chuyên nghiệp phù hợp với bất kỳ khuyến nghị hợp lý nào do Công ty đưa ra.
11. Trường hợp ngoại lệ. Trừ khi được bao gồm trong Thiết bị hoặc Dịch vụ, nếu không Dịch vụ không bao gồm các điều sau đây và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều nào sau đây: – (a) bảo đảm về điều kiện phòng hoặc hiệu suất hệ thống; (b) kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hoặc bảo trì cho: máy bơm và đường ống nước lạnh và nước ngưng; công tắc ngắt điện hoặc bộ ngắt mạch; thiết bị khởi động động cơ mà không phải là gắn với nhà máy và kết nối dây điện; dụng cụ ghi hoặc dụng cụ cầm tay, đồng hồ đo hoặc nhiệt kế; các bộ phận không chuyển động hoặc các bộ phận không thể bảo trì của hệ thống, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bể chứa; bình áp lực, thân, cuộn dây, ống, vỏ, khuôn đúc, vỏ bọc, chảo cống, tấm pa-nô, bố trí ống dẫn; đường ống: thủy lực, thủy nhiệt, khí nén, khí ga, hoặc chất làm lạnh; cách điện / cách nhiệt; ống bọc; vật liệu chịu lửa; cầu chì, tủ thiết bị; dây điện; ống dẫn; hệ thống phân phối điện; hỗ trợ cấu trúc thủy nhiệt và các mục tương tự; sự xuất hiện của vỏ bọc trang trí hoặc tủ bảo vệ; thiệt hại do các thiết bị hoặc hệ thống khác; và / hoặc bất kỳ lỗi, điều chỉnh sai hoặc sai sót thiết kế nào trong các thiết bị hoặc hệ thống khác; (c) bồi thường thiệt hại, sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận cần thiết do mất điện, điện áp thấp, cháy cầu chì chính hoặc cầu chì nhánh, áp suất nước thấp, phá hoại, lạm dụng hoặc sử dụng sai, hư hỏng do nước, vận hành không đúng, thay đổi thiết bị trái phép, tai nạn, hành vi hoặc thiếu sót của Khách hàng hoặc những người khác, thiệt hại do thời tiết đóng băng, tai họa, hành vi gây hại hoặc Sự kiện bất khả kháng; (d) bất kỳ hư hỏng hoặc sự cố nào xảy ra do rung động, điện phân, đóng băng, nhiễm bẩn, ăn mòn, xói mòn hoặc gây ra bởi gỉ, cặn hoặc bùn trong ống bên trong trừ khi dịch vụ bảo vệ xử lý nước được cung cấp bởi Công ty như một phần của Thỏa thuận này; (e) trang bị thiết bị, vật tư hoặc lao động hoặc thực hiện các kiểm tra đặc biệt do công ty bảo hiểm hoặc chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương đề nghị hoặc yêu cầu; (f) lỗi hoặc thiếu các cấu trúc hoặc nền móng hỗ trợ thiết bị hoặc xung quanh thiết bị được làm việc trên thiết bị hoặc bất kỳ phần nào của thiết bị; (g) xây dựng lối đi hoặc sửa đổi mà có thể cần thiết để sửa chữa hoặc thay thế thiết bị hiện có của Khách hàng; (h) chức năng bình thường của thiết bị khởi động và thiết bị dừng hoặc mở và đóng van, bộ giảm chấn hoặc bộ điều chỉnh thường được lắp đặt để bảo vệ thiết bị chống hư hỏng; (i) van không được gắn với nhà máy: van cân bằng, dừng, kiểm soát và các van khác bên ngoài thiết bị trừ khi được đưa cụ thể vào Thỏa thuận; (j) bất kỳ trách nhiệm thiết kế hoặc thiết kế lại hệ thống hoặc Thiết bị, lỗi thời, kiểm tra an toàn, hoặc tháo bỏ hoặc lắp đặt lại các thân van và bộ giảm chấn; (k) bất kỳ dịch vụ, khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc Khách hàng không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này; (l) Khách hàng không tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất việc Khách hàng không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này; (l) Khách hàng không tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất liên quan đến việc tháo dỡ và kiểm tra nội bộ, đại tu và tân trang thiết bị; (m) bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều kiện tồn tại trong hoặc trên cơ sở trước ngày Thỏa thuận này có hiệu lực (“Điều kiện trước đó”), bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại, tổn thất hoặc các chi phí liên quan đến các vấn đề về tường bao xây dựng trước đó, vấn đề cơ học, các vấn đề về hệ thống ống nước và / hoặc các vấn đề về chất lượng không khí trong nhà liên quan đến nấm mốc; (n) thay thế chất làm lạnh bị loại trừ, trừ khi thay thế chất làm lạnh được nêu rõ trong phạm vi Dịch vụ, trong trường hợp này, việc thay thế không được vượt quá tỷ lệ phần trăm phí hệ thống được tính hàng năm được nêu rõ trong Dịch vụ; (o) chi phí cần cẩu hoặc chằng buộc; (p) bất kỳ Dịch vụ, khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ chất làm lạnh không phải do Trane cung cấp. Khách hàng phải chịu trách nhiệm: – (1) chi phí của chất làm lạnh thay thế bổ sung;
(2) hoạt động của bất kỳ thiết bị nào; và (3) mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, hoặc chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến công việc được thực hiện bởi hoặc các dịch vụ được cung cấp bởi cá nhân hoặc tổ chức không phải do Công ty tuyển dụng hoặc thuê.
12. Bồi thường. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, Công ty và Khách hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho bên kia vô hại đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, kiện cáo, chi phí, thiệt hại và trách nhiệm, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, dẫn đến tử vong h oặc thương tích thân thể hoặc thiệt hại cho bất động sản hoặc tài sản cá nhân, trong phạm vi của Thỏa thuận này gây ra bởi sơ suất hoặc hành vi sai trái của nhân viên tương ứng hoặc các đại lý được ủy quyền khác liên quan đến hoạt động của họ trong phạm vi Thỏa thuận này. Các bên không phải bồi thường cho bên khác về các khiếu nại, thiệt hại, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý trong phạm vi do các hành vi hoặc thiếu sót của bên kia. Nếu cả hai bên đều có lỗi, nghĩa vụ bồi thường sẽ tỷ lệ thuận với lỗi tương ứng của họ. Nhiệm vụ bồi thường sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, dù đã hết hạn hay chấm dứt sớm, đối với bất kỳ khiếu nại nào dựa trên các sự kiện hoặc điều kiện xảy ra trước khi hết hạn hoặc chấm dứt.
13. Bảo hiểm. Khi có yêu cầu, Công ty sẽ cung cấp bằng chứng về bảo hiểm tiêu chuẩn của Công ty. Nếu Khách hàng đã yêu cầu được được bảo hiểm bổ sung dưới tên mình theo chính sách bảo hiểm của Công ty, Công ty sẽ làm như vậy nhưng chỉ tuân theo bản thảo chứn g thực được bảo hiểm bổ sung của Công ty theo chính sách Trách nhiệm Thương mại Tổng quát chính của Công ty. Trong mọi trường hợp, Công ty không
từ bỏ bất kỳ quyền thế quyền nào.
14. Vi phạm của Khách hàng. Mỗi sự kiện hoặc điều kiện sau sẽ được cho là một hành vi vi phạm của Khách hàng và sẽ trao cho Công ty quyền, mà không có lựa chọn khắc phục, chấm dứt Thỏa thuận này, yêu cầu thanh toán trước khi gửi hàng hoặc ngừng thực hiện bằng cách gửi thông báo chấm dứt bằng văn bản mà sau đó Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước Công ty đối với tất cả các Thiết bị được cung cấp cho đến thời điểm đó và mọi thiệt hại mà Công ty phải chịu (bao gồm cả mất lợi nhuận và phí tổn): – (1) Khách hàng không thanh toán bất kỳ khoản nào đến hạn; hoặc (2) bất kỳ sự chuyển nhượng chung nào của Khách hàng vì lợi ích của các chủ nợ của Khách hàng, hoặc nếu Khách hàng bị phá sản hoặc vỡ nợ hoặc có lợi ích của bất kỳ quy chế nào cho các bên nợ bị phá sản hoặc vỡ nợ, hoặc đưa ra đề xuất hoặc thỏa thuận với chủ nợ, hoặc bất kỳ bước nào được thực hiện để giải thể hoặc chấm dứt khác của Khách hàng hoặc thanh lý tài sản của Khách hàng hoặc nếu người được ủy thác, người tiếp nhận hoặc người nào tương tự được chỉ định đối với bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào của Khách hàng; (3) bất kỳ bảo đảm hoặc bảo hành nào được Khách hàng cung cấp liên quan đến Thỏa thuận này là sai hoặc gây hiểu lầm trong bất kỳ khía cạnh nào khi được thực hiện; hoặc (4) Khách hàng không thực hiện hoặc tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.
15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý. BẤT KỂ MỌI ĐIỀU NGƯỢC LẠI, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP (1) CÁC BÊN KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BÊN KIA VỀ VIỆC MẤT CHẤT LÀM LẠNH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, TỔN THẤT KINH TẾ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, LỢI NHUẬN, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, SỬ DỤNG, LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, HỢP ĐỒNG, CƠ HỘI HOẶC CHI PHÍ LÃNG PHÍ), LẮP ĐẶT, BẢO HIỂM HOẶC CHI PHÍ GIA TĂNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TIỀN THUÊ THIẾT BỊ VÀ CHI PHÍ TƯ VẤN KỸ THUẬT / PHÁP LÝ), THIỆT HẠI GIÁN TIẾP / TRỰC TIẾP, THIỆT HẠI MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, DÙ LÀ THEO HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM KHÔNG KHOAN DUNG HOẶC TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HOẶC BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC SỰ KIỆN NÀO KHÁC; VÀ (2) CÔNG TY CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP) DO NẤM MỐC, VI KHUẨN, TĂNG TRƯỞNG VI SINH HOẶC BẤT KỲ CHẤT GÂY NHIỄM BẨN HAY TÁC NHÂN SINH HỌC TRONG KHÔNG KHÍ NÀO KHÁC. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của Công ty liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo Thỏa thuận này sẽ không vượt quá toàn bộ số tiền mà Khách hàng trả cho Công ty theo Thỏa thuận này.
16. Trách nhiệm hạt nhân. Trong trường hợp Thiết bị được bán theo Thỏa thuận này sẽ được sử dụng trong một cơ sở hạt nhân, thì trước khi sử dụng, Khách hàng sẽ sắp xếp bảo hiểm hoặc bồi thường cho chính phủ để bảo vệ Công ty trước mọi trách nhiệm pháp lý và qua đó giải phóng và đồng ý bồi thường cho Công ty và các nhà cung cấp của Công ty đối với mọi thiệt hại hạt nhân, bao gồm cả việc mất sử dụng, dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ một sự cố hạt nhân, cho dù bị cáo buộc là do toàn bộ hay một phần sơ suất hoặc thiếu sót nào khác của C ông ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty.
17. Sở hữu Trí tuệ; Bồi thường bằng sáng chế. Công ty giữ lại tất cả quyền sở hữu, giấy phép và các quyền khác đối với tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Thiết bị và, ngoại trừ quyền sử d ụng Thiết bị được bán, Khách hàng không có quyền sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào như vậy. Công ty đồng ý bảo vệ trước bất kỳ vụ kiện nào chống lại
Khách hàng trong phạm vi đơn kiện các vụ kiện đó chỉ dựa trên khiếu nại về việc sử dụng Thiết bị do Công ty cung cấp mà được cho là vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào của Hoa Kỳ, với điều kiện là Công ty được thông báo kịp thời bằng văn bản và được trao quyền, thông tin và hỗ trợ để bảo vệ trước vụ kiện đó. Tùy theo lựa chọn của mình, Công ty sẽ mua cho Khách hàng quyền tiếp tục sử dụng Thiết bị đã nói, hoặc sửa đổi để nó trở thành không vi phạm hoặc thay thế bằng Thiết bị không vi phạm hoặc xóa Thiết đã nói và hoàn trả giá mua. Những điều nói trên sẽ khô ng được hiểu là bao gồm bất kỳ Thỏa thuận nào của Công ty về chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các sáng chế bao gồm nhiều hơn các Thiết bị được cung cấp theo Thỏa thuận này, hoặc liên quan đến các bằng sáng chế về phương pháp và quy trình được thực hiện với sự hỗ trợ của Th iết bị nói trên. Việc Công ty cung cấp Thiết bị không có nghĩa là chuyển bất kỳ giấy phép nào, bằng ngụ ý, nguyên tắc estoppel, hay bằng hình thức nào khác, theo yêu sách bằng sáng chế bao gồm việc kết hợp Thiết bị nói trên với các thiết bị hoặc thành phần khác. Các điều khoản nêu trên nêu rõ toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công ty đối với vi phạm bằng sáng chế. Bất kể quy định của khoản này, Khách hàng sẽ bảo đảm Công ty v ô hại đối với bất kỳ chi phí hoặc tổn thất nào do vi phạm các bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu phát sinh từ việc tuân thủ các thiết kế hoặc thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn của Khách hàng.
18. Hủy bỏ. Thiết bị được sản xuất đặc biệt để đáp ứng các đơn đặt hàng. Một đơn đặt hàng được Công ty đặt và chấp nhận không thể bị trì hoãn, hủy bỏ, tạm ngừng hoặc gia hạn trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty và sau khi Công ty chấp nhận các điều khoản bằng văn hoãn, hủy bỏ, tạm ngừng hoặc gia hạn trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty và sau khi Công ty chấp nhận các điều khoản bằng văn bản là sẽ hoàn trả chi phí cho Công ty và bồi thường tổn thất cho Công ty và cung cấp cho Công ty lợi nhuận hợp lý về nguyên vật liệu, thời gian, nhân công, dịch vụ, sử dụng các phương tiện và các chi phí khác. Khách hàng sẽ có nghĩa vụ chấp nhận bất kỳ Thiết bị nào được gửi, cung cấp hoặc giao bởi Công ty theo đơn đặt hàng trước khi bất kỳ sự chậm trễ, hủy bỏ, đình chỉ hoặc gia hạn nào đã được thỏa thuận của đơn đặt hàng. Bất kỳ nỗ lực nào của Khách hàng để đơn phương thu hồi, trì hoãn hoặc đình chỉ chấp nhận vì bất kỳ lý do gì sau khi đã đồng ý nhận hàng hoặc chấp nhận bất kỳ lô hàng nào sẽ đượccho là vi phạm Thỏa thuận này. Theo mục đích của khoản này, việc chấp nhận nhận hàng sẽ có nghĩa là từ bỏ kiểm tra, sử dụng hoặc sở hữu Thiết bị, thanh toán hóa đơn, hoặc bất kỳ dấu hiệu kiểm soát độc quyền nào được thực hiện bởi Khách hàng.
19. Thanh toán. Điều khoản thanh toán cho Thiết bị được vận chuyển theo Thỏa thuận này sẽ được trình bày ở mặt trước Bản Đề nghị của Công ty trừ khi được Công ty đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Công ty có quyền thêm vào bất kỳ khoản nào tồn tại trong hơn 30 ngày về một khoản phí dịch vụ bằng với giá trị thấp hơn mức lãi suất tối đa được pháp luật cho phép hoặc 1,5% số tiền gốc đến hạn vào mỗi tháng. Khách hàng phải trả tất cả chi phí (bao gồm cả phí luật sư) do Công ty phát sinh trong việc cố gắng thu tiền đến hạn và thực hiện các điều khoản và điều kiện này. Nếu được yêu cầu, Công ty sẽ từ bỏ quyền nắm giữ tài sản thích hợp sau khi nhận được thanh toán. Vào bất cứ lúc nào Công ty cũng có thể từ chối gửi hàng, giao hàng hoặc thực hiện công việc trừ khi đã nhận được thanh toán bằng tiền mặt, thư tín dụng hoặc chứng từ đảm bảo hoặc các điều khoản và điều kiện khác đã đáp ứng Công ty theo chính sách tín dụng và thu nợ của Công ty. Khách hàng đồng ý rằng, nếu Khách hàng không thực hiện thanh toán trước, Công ty sẽ có quyền đảm bảo tiền mua hàng trong tất cả Thiết bị để đảm bảo thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải trả cho Công ty và đơn đặt hàng của mình cho Thiết bị cùng với các điều khoản và điều kiện này, hình thành một thỏa thuận đảm bảo. Khách hàng sẽ giữ cho Thiết bị không có tất cả các loại thuế và ràng buộc nào, không được tháo dỡ Thiết bị khỏi điểm lắp đặt ban đầu và không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyềnlợi nào trong Thiết bị cho đến khi tất cả các khoản thanh toán đến hạn đã được thực hiện. Quyền đảm bảo tiền mua hàng được cấp trong đây gắn vớiviệc Công ty chấp nhận đơn đặt hàng của Khách hàng và khi nhận Thiết bị được mô tả trong Bản Đề nghị được chấp nhận nhưng trước khi lắp đặt. Các bên không có thỏa thuận hoãn thời gian lắp đặt trừ khi được quy định cụ thể bằng văn bản trên đơn đặt hàng được chấp nhận. Khách hàng không có quyền bù trừ bất kỳ khoản tiền nào mà phải trả cho Công ty theo Thỏa thuận này hoặc thỏa thuận khác.
20. Khiếu nại. Công ty sẽ xem xét các khiếu nại về tình trạng thiếu hụt trong các lô hàng hoặc các mục bị từ chối do không tuân theo đơn đặt hàng chỉ khi các khiếu nại hoặc từ chối đó được thực hiện bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao hàng và kèm theo phiếu đóng gói, và nếu có thể, kèm theo nêu rõ lý do tại sao Thiết bị không tuân theo đơn đặt hàng của Khách hàng. Khi nhận được ủy quyền và hướng dẫn giao hàng từ nhân viên được ủy quyền của Công ty, Khách hàng có thể trả lại Thiết bị bị từ chối, phí vẫn chuyển trả trước, để được thay thế. Công ty có thể tính cho Khách hàng bất kỳ chi phí nào phát sinh từ việc kiểm tra, thao tác và xử lý bất kỳ Thiết bị nào được Khách hàng trả lại mà Công ty thấy không bất hợp lý. Tất cả Thiết bị bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và tất cả các khiếu nại liên quan phải được thực hiện với công ty vận chuyển hàng hóa theo các chính sách và thủ tục của công ty vận chuyển đó. Khiếu nại đối với Thiết bị bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển không được bảo hành theo quy định về bảo hành nêu trong Thỏa thuận này.
21. Tuân thủ. Nghĩa vụ của Công ty trong việc cung cấp Thiết bị theo Thỏa thuận này tùy thuộc vào khả năng Công ty cung cấp các mặt hàng đó phù hợp với luật và quy định hiện hành của Hoa Kỳ và các chính phủ khác. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định nào về việc nhập khẩu Thiết bị vào quốc gia đến và thanh toán mọi khoản thuế cho Thiết bị. Khách hàng không được bán, xuất khẩu h oặc tái xuất dù thiết bị trực tiếp hay gián tiếp cho người hoặc lãnh thổ bị cấm theo luật xuất khẩu của Singapore, Hoa Kỳ hoặc các quy định xuất khẩu hiện hành khác. Công ty có quyền từ chối tham gia hoặc thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào và hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào theo Thỏa thuận này nếu Công ty quyết định rằng việc thực hiện giao dịch liên quan đến đơn đặt hàng đó sẽ vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện
hành nào.
22. Điều khoản chung. Nếu không được quy định dưới đây, trong phạm vi tối đa do luật pháp quy định, Thỏa thuận này được thực hiện và sẽ được diễn giải và thực thi theo luật pháp của khu vực mà Thiết bị được vận chuyển, bất kể xung đột về các nguyên tắc pháp luật có thể kêu gọi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn