Mã lỗi máy sấy lạnh và cách khắc phục

Heat pump Error Codes

Mã lỗi Heat pump

If an error occurs, one of more of the LEDs on the display (see “Components” for their location) will flicker.

Nếu xảy ra lỗi, một trong số các đèn LED trên màn hình (xem thành phần cơ bản và vị trí của chúng) sẽ nhấp nháy

As a protection strategy, the unit stops operating (and the LED turns off). If the unit is turned on before the problem is resolved, the LED will resume flickering and the unit will stop operating again.

Như một phương pháp bảo vệ, thiết bị sẽ ngừng hoạt động và đèn LED tắt. Nếu thiết bị được bật trước khi sự cố được giải quyết, đèn LED sẽ tiếp tục nhấp nháy và thiết bị sẽ ngừng hoạt động trở lại.

Heat pump Error Codes
Mã lỗi Heat pump

4-Way Cassette-Indoor, 1-Way Cassette-Indoor, Mini-4-Way Cassette-Indoor, Convertible Ceiling-Floor-Indoor, High Wall-Indoor, Big Duct-Indoor, Slim, MSP, and HSP Duct-Indoor, Mini-Outdoor.

Diagnostic LEDs for the heat pump:

Đèn LED chuẩn đoán cho bình bảo ôn

Error Codes Problem/ Vấn đề. 
E121 Indoor temperature sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến nhiệt độ bình bảo ôn (ngắt mạch hoặc lỏng zắc cắm). Cách xử lý: Kiểm tra cảm biến nhiệt bình bảo ôn. 
E122 Evap-in sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến Evap-in (ngắt mạch hoặc lỏng zắc cắm)
E123 Evap-out sensor error (shorted or open)/ lỗi cảm biến Evap-out (ngắt mạch hoặc lỏng zắc cắm)
E126 Discharge sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến phóng điện (ngắt mạch hoặc lỏng zắc cắm)
E154 Indoor fan error/ lỗi quạt bình bảo ôn.
E221 Outdoor temperature sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến nhiệt độ heat pump.
E237 Condenser sensor error (shorted or open)/ Lỗi cảm biến dàn ngưng
E251 Discharge sensor error/ lỗi cảm biến phóng điện.
E101 No communication between indoor and outdoor units for 2 minutes/ không kết nối giữa heat pump và bình bảo ôn trong vòng 2 phút
E102 Communication error received from outdoor unit/ lỗi kết nối thông tin liên lạc từ heat pump.
E202 3-minute tracking error on outdoor unit/ lỗi theo dõi 3 phút trên heat pump
E201 Communication error after tracking due to non-matching quantity of installed indoor units/ Lỗi kết nối sau khi theo dõi số lượng không phù hợp của bình bảo ôn được cài đặt.
E108 Error due to repeated communication address/ Lỗi địa chỉ liên lạc bị lặp đi lặp lại.
E109 Communication address not confirmed/ Địa chỉ liên lạc không được xác nhận.
E151 Error due to opened EEV (2nd detection)/ lỗi do EEV đã mở (phát hiện lần 2)
E152 Error due to closed EEV (2nd detection)/lỗi do EEV đã hỏng (phát hiện lần 2)
E128 Evap-in sensor is loose/ Cảm biến Evap-in bị hỏng
E129 Evap-out sensor is loose/ Cảm biến Evap-out bị hỏng
E198 Thermal switch error (open)/ Lỗi công tắc nhiệt (mở)
E241 Condenser mid-sensor is loose/ Lỗi cảm biến giữa dàn ngưng
E554 Refrigerant leakage (2nd detection)
E450 Abnormally high temperature on condenser (2nd detection)
E451 Low pressure switch (2nd detection)/ Rò rỉ môi chất lạnh (phát hiện lần 2)
E416 Abnormally high discharge air temperature on outdoor unit (2nd detection)/ Nhiệt độ không khí xả cao bất thường trên heat pump (phát hiện lần 2)
E559 Indoor unit operation stopped due to unconfirmed error on outdoor unit/ Dừng hoạt động bình bảo ôn do lỗi chưa được xác định trên heat pump.
E425 Reverse phase detection error/ Lỗi phát hiện ngược pha
E403 Compressor operation stop due to freeze detection(6th detection)/ Dừng hoạt động của máy nén do phát hiện đóng băng (phát hiện thứ 6)
E301 High pressure sensor is loose/ Lỗi cảm biến áp suất cao
E306 Low pressure sensor is loose/ Lỗi cảm biến áp suất thấp
E428 Outdoor unit compression ratio error/ Lỗi tỷ lệ nén của heat pump
E413 Outdoor sump down_1 prevention control/ Kiểm soát phòng ngừa thiết bị hứng dầu heat pump
E410 Compressor operation stopped due to low pressure sensor prevention control/ Hoạt động của máy nén bị dừng do điều khiển cảm biến áp suất thấp
E180 Simultaneous opening of cooling/heating MCU solenoid valve (1sst detection)/ van tiết lưu điện từ MCU làm nóng nước (phát hiện 1 giây)
E181 Simultaneous opening of cooling/heating MCU solenoid valve (2nd detection)/ Van tiết lưu điện từ MCU làm nóng nước(phát hiện lần 2)
E153 Float switch (2nd detection)/ công tắc phao (phát hiện lần 2)
E162 EEPROM error/ Lỗi EEPROM
E163 EEPROM option error/ Lỗi tùy chọn EEPROM
E164 Incompatible indoor unit error/ Lỗi bình bảo ôn không tương thích

Giỏ hàng

Chuyên mục

Bài viết mới

Contact Me on Zalo

Hotline: 0965139148