Mã lỗi hiển thị trên điều khiển bơm nhiệt

  • admin
  • News
  • 02, Tháng Tám, 2021

Mã lỗi hiển thị trên điều khiển bơm nhiệt MICRO-P/ERROR CODES FOR MICRO-P CONTROLLLER

Condition 7-Segment/ Display Explanation Dịch (bản dịch chỉ mang tính tham khảo)
Normal Normal operation
LPCO1 Error L1 Low pressure cut-off input for refrigerant circuit 1 errors Đầu vào cắt áp suất thấp cho mạch môi chất lạnh 1 lỗi
LPCO2 Error L2 Low pressure cut-off input for refrigerant circuit 2 errors Đầu vào cắt áp suất thấp cho mạch môi chất lạnh 2 lỗi
HPCO1 Error H1 High pressure cut-off input for refrigerant circuit 1 errors Đầu vào cắt áp suất cao cho mạch môi chất lạnh 1 lỗi
HPCO1 Error H2 High pressure cut-off input for refrigerant circuit 2 errors Đầu vào cắt áp suất cao cho mạch lạnh 2 lỗi
OL1 Error 01 Overload input for compressor 1 errors Quá tải đầu vào cho máy nén 1 lỗi
OL2 Error 02 Overload input for compressor 2 errors Quá tải đầu vào cho máy nén 2 lỗi
OL3 Error 03 Overload input for compressor 3 errors Quá tải đầu vào cho máy nén 3 lỗi
OL4 Error 04 Overload input for compressor 4 is errors Quá tải đầu vào cho máy nén 4 là lỗi
HMWT1 Error t1 High motor winding temperature input for compressor 1 errors Đầu vào nhiệt độ cuộn dây động cơ cao cho máy nén 1 lỗi
HMWT2 Error t2 High motor winding temperature input for compressor 2 errors Đầu vào nhiệt độ cuộn dây động cơ cao cho máy nén 2 lỗi
HMWT3 Error t3 High motor winding temperature input for compressor 3 errors Đầu vào nhiệt độ cuộn dây động cơ cao cho máy nén 3 lỗi
HMWT4 Error t4 High motor winding temperature input for compressor 4 errors Đầu vào nhiệt độ cuộn dây động cơ cao cho máy nén 4 lỗi
PHASE Error PH Incorrect phase or phase loss occurs Pha không đúng hoặc mất pha xảy ra
Under/Over Voltag OU Voltage is under or over setting limit Điện áp dưới hoặc quá giới hạn cài đặt
Master Lock Out LC Master lock out happens Khóa chủ xảy ra
S1 Input is Open S1 Thermostat input for stage 1 Đầu vào nhiệt cho giai đoạn 1
S2 Input is Open S2 Thermostat input for stage 2 Đầu vào nhiệt cho giai đoạn 2
S3 Input is Open S3 Thermostat input for stage 3 Đầu vào nhiệt cho giai đoạn 3
S4 Input is Open S4 Thermostat input for stage 4 Đầu vào nhiệt cho giai đoạn 4

Note : 1. When error related to phase or voltage occurs and cause system to be locked, “LC” will be displayed on 7-segment. Press SW3 button to show the memorable errors that cuased the lock out.

2. Press SW3 for4 seconds to clear all memorable errors.

Lưu ý: 1. Khi xảy ra lỗi liên quan đến pha hoặc điện áp và khiến hệ thống bị khóa, “LC” sẽ được hiển thị trên 7 đoạn. Nhấn nút SW3 để hiển thị các lỗi đáng nhớ đã khóa.

2. Nhấn SW3 trong 4 giây để xóa tất cả các lỗi đáng nhớ.

Xem thêm>>>

Trane Chiller Error Codes/ Mã lỗi chiller Trane

Bảng mã lỗi VRF Trane/Trane VRF Error Codes

Contact Me on Zalo
Chat

Hotline: 0965139148